چهارشنبه, 22 آذر 1391 20:03

من، ارگان، سازمان و باقی قضایا

نویسنده

نشریات سازمانی یا به تعبیر دقیقتر، ارگان های اطلاع رسانی سازمانها، سهم ویژه ای در کارنامه حرفه ای این سالهای من در عرصه رسانه داشته اند. تنوع حضورم در سازمانهای مختلف فرهنگی شهر مشهد و فعالیتم در بخش های رسانه ای آنها باعث شده است که بتوانم در حاشیه کنار آمدن با سلیقه های بسیار متفاوت مدیران ارشد فرهنگی در دستگاه های مختلف، خط سیر حرفه ای خاص به خودم را در تمام این آثار در طول زمان، حفظ و قوت ببخشم. در ادامه این مطلب می توانید به بخش هایی از این فهرست دسترسی داشته باشید.