یکشنبه, 19 آذر 1391 21:00

من، لومیر و باقی رفقا

نویسنده

به گمانم، در این دنیا نتوانید آدمی را پیدا کنید که از گزند جادوی تصویر متحرک، در امان مانده باشد. این سحر بی مانند در زندگی من نیز دارای اثرات  تبعات قابل تاملی بود. در این بخش از سایت، شما را با گوشه هایی از حضورهایم در مقابل «دوربین»ها آشنا خواهم کرد.